19/12/11

PROGRAMA ACTIVIDADES ANPA 2011-2012  1. Obxectivos de carácter Xeral

1. Asistir ás familias do alumnado que cursa os seus estudios no IES número 1 de Ribeira en todo aquilo que afecte á educación deste alumnado.

2. Colaborar nas actividades educativas e extraescolares do Centro.

3. Promover a participación das familias das alumnas e alumnos na xestión do Centro, a través dos órganos correspondentes, facilitando a súa participación no Consello Escolar do Instituto, e asistíndoas no exercicio do seu dereito a intervir no control e xestión do Centro.

4. Estimular a participación das familias na programación xeral do ensino, a través dos órganos colexiado correspondentes.

5. Fomentar as relacións de cooperación do Centro con outros establecementos escolares e os sectores sociais e culturais do entorno.

6. Promover a plena realización do principio de gratuidade no ámbito do Centro, así como a efectiva igualdade de dereitos de todo o alumnado sen discriminación por razóns socioeconómicas, ideolóxicas, confesionais, de raza ou de sexo.

7. Requirir aos poderes públicos o cumprimento das leis, regulamentos e planos de actuación relativos á educación, demandando a atención e axudas que esta merece.

8. Promover actividades formativas, culturais e de estudio.

9. Promover reunións de colaboración das familias co profesorado, e as boas relacións entrambos colectivos.

10. Mellorar a nosa relación co centro para fomentar un clima escolar que favoreza o estudo e o desenvolvemento de cantas actuacións propicien unha formación integral en coñecementos e valores de alumnas e alumnos.

Para o cumprimento dos obxectivos mencionados levaremos a cabo as seguintes actividades e actuacións:

  1. Actuacións e actividades Xerais

1. Manter un estreito contacto co profesorado, colaborando con el na educación do alumnado do centro. Afondar na apertura de canles de comunicación máis estreitas co IES, aproveitando as TICs e outros medios de comunicación non presenciais. Facer que a ANPA sirva de canal de transmisión de opinións e informacións entre o profesorado e as familias, e posibilitando o encontro entre ambos.

2. Demandar aos órganos colexiados do centro, dirección, titoras e titores e profesorado en xeral información sobre as programacións, planos e proxectos educativos, e de canto acontece no centro que poda ter incidencia na calidade do ensino e na educación das nosas fillas e fillos. Transmitir dita información ás familias, para que deste xeito podamos influír positiva e activamente na mellora do ensino, tanto de xeito individual como a través da ANPA.

3. Desenvolver actividades, xunto co profesorado e o alumnado para mellorar do rendemento de estes. Tratar de suplir –na medida das nosas posibilidades– as actividades extraescolares que o profesorado non van realizar por acordo do Consello Escolar como medida de presión contra os recortes no ensino.

4. Respectar e fomentar o respecto as normas da comunidade educativa e aos seus compoñentes, dándoas a coñecer, participando activamente do observatorio da convivencia e colaborando na promoción do Plan de Mediación.

5. Tomar as iniciativas necesarias para a posta en marcha dun Consello Escolar Municipal participativo, en coordinación con outras ANPAs e ca Federación de ANPAs.

6. Tomar unha posición sobre os recortes en Educación, e facer canto estea na nosa man para a mellora do Ensino Público e o mantemento da súa calidade. Procuraremos a colaboración co profesorado, outras ANPAs do Concello e as federacións de ANPAs.

7. Servizo préstamo de libros de texto. O obxectivo é que o alumnado coide do material escolar, e aprenda a valorar a reutilización dos materiais, achegando ao Centro á plena realización do principio de gratuidade do ensino.

8. Coordinarmos con outras asociacións para propoñer ao Concello melloras sobre ensino, a cultura e o deporte, particularmente para a xuventude. En concreto daranse os pasos necesarios para :

1. Melloramento da oferta lúdica da xuventude, prestando especial atención á franxa de idade entre 16 e 18 anos

2. Facilitar a utilización dos espazos públicos á mocidade e ás asociacións do Concello.

3. Mellora da mobilidade no concello que incluirá:

1. Dotación de transporte para as actividades extraescolares

2. Promoción da bicicleta como medio de transporte

4. Outras propostas xa demandadas con anterioridade.

9. Vixiar o servizo de transporte escolar e tomar medidas encamiñadas á súa mellora.

10. Xestión das taquillas para facilitar ao alumnado un lugar apropiado para gardar o material escolar.

  1. Actividades para o alumnado.

1. Consideramos que é básico a mellora das comunicacións entre o alumnado e a ANPA. Para iso trataremos de establecer unha canle de comunicación directa co alumnado.

2. Colaborar co departamento de orientación, a dirección e o profesorado no desenvolvemento de actividades de orientación de estudos e profesional ao alumnado. Compre subliñar que xa está en marcha a participación do alumnado de bacharelato e —de ser posible— das súas familias no Salón de Orientación Universitaria UNITOUR.

3. Ofertaremos aquelas actividades que sexan demandados polo alumnado. Algunhas propostas poden incluír as seguintes:

a. Obradoiros. Clases de música non formais (Creación de banda de música rock), teatro, danza, pintura, etc.

1. Actividades deportivas: Baloncesto, fútbol, ximnasia rítmica, etc.

4. Apoiar e promover o equipo feminino de voleibol que xa está a adestrar e participar en competicións oficiais en Galicia. Tratar de que participen no equipo varóns e alumnado doutras idades.

5. Actividades sobre prevención de accidentes impartidas pola asociación Stop Accidentes (en colaboración coa Dirección do IES).

6. Viaxe (ou viaxes) que podan ser interesantes e formativos para o alumnado e que serán definidos coa súa colaboración e coa das familias.

7. Excursión para campionato deportivo. É unha actividade lúdica demandada polo alumnado que organiza a ANPA co obxecto de mellorar o interese o alumnado e das familias na nosa asociación, e facilitar a interrelación e a convivencia entre o alumnado dos distintos cursos.

8. Excursións ou campamento fin de curso. Actividades lúdicas, ambientais, deportivas, educativas e culturais (Aínda por definir)

9. Outras actividades lúdicas

4. Actividades para toda a comunidade escolar

1. Club de lectura. Xa posto en marcha.

2. Videofórum. Pretende que sexa un espazo de debate entre os membros da comunidade escolar e outras persoas do Concello. Interesaría a participación de alumnado, profesorado e familias.

3. Promover o uso da bici. Instalación de aparcabicis. Planificar ou colaborar activamente co día da bici. Trátase de normalizar o uso da bicicleta nos desprazamentos da xuventude do Concello e de toda a comunidade escolar.

4. Concurso para a realización da web da ANPA por parte de alumnado de informática. A ANPA dotaría o concurso con premios atractivos para o alumnado. Necesario o apoio do departamento de Informática. A idea é que o alumnado aprenda facendo algo útil para a comunidade escolar. Ademais, preténdese que aumenten as visitas á nosa web polo feito de ser unha ferramenta desenvolvida por eles. Deste xeito poderíase mellorar a interacción entre toda a comunidade escolar.

  1. Actividades para as familias

1. Escola ou escolas de nais e pais segundo a súa demanda. Algunha delas podería ser impartida por Renacer.

No hay comentarios: